Săptămâna Educației Deschise 2017, organizată de Biblioteca Științifica USARB

Săptămâna Educației Deschise, 27-31 martie 2017 (#openeducationwk) este o celebrare a mișcării globale pentru o educație deschisă. Scopul acestui eveniment este de a sensibiliza comunitățile cu privire la această mișcare și impactul acesteia asupra predării și învățării la nivel mondial. Educația Deschisă cuprinde resurse, instrumente și practici care reprezintă baza schimbului deschis pentru a îmbunătăți accesul la educație și a spori eficiența educației la nivel mondial (https://www.openeducationweek.org/).

Campania Naţională de promovare a Educaţiei Deschise a fost organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). A doua ediţie a evenimentului a avut scopul de a prezenta oportunităţile educaţiei deschise, integrarea acesteia în toate formele de educaţie, fie că este vorba de dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor ca suport al educaţiei universitare sau preuniversitare, ori la locul de muncă pe parcursul întregii vieţi.

Biblioteca Ştiinţifică USARB s-a alăturat eforturilor internaţionale de promovare a educaţiei deschise în baza unui Program de evenimente, care au promovat potenţialul educațional şi ştiinţific al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Bibliotecarii universitari bălţeni, integraţi deplin în demersul de învăţare şi cercetare, conectează comunitatea academică la informaţii şi cunoştinţe noi, resurse educaţionale deschise, sporind nivelul de cultură a informaţiei studenţilor şi cercetătorilor, ceea ce le permite cu o mai mare eficienţă să utilizeze documentele tipărite şi în format electronic, inclusiv la distanţă, îmbunătăţind comunicarea ştiinţifico-didactică la nivel internațional.

Anunțuri
Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie: sinteza activităților în Republica Moldova

oa-16Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) – un eveniment global, a noua ediţie s-a desfășurat între 24 – 30 octombrie 2016. „Deschiși pentru acțiune” – tema din acest an a îndemnat toate părțile interesate să ia măsuri concrete pentru a face propria lor muncă mult mai disponibilă și deschisă și de a încuraja pe alții să facă același lucru. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis din acest an s-a axat pe trecerea de la discuție la acțiune viabilă pentru deschiderea sistemului de comunicare științifică. Săptămâna Accesului Deschis a conectat instituțiile educaționale și științifice din Republica Moldova la impulsul global al împărtăşirii ideilor şi acțiunilor concrete de promovare la nivel local a unor schimbări de politici privind accesul la informație. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile au acționat împreună pentru a obține impactul economic și social al Accesului Deschis.

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova au organizat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2016 MARATONUL NAŢIONAL AL ARHIVĂRII PUBLICAŢIILOR ÎN REPOZITORIILE INSTITUŢIONALE, care a avut loc la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului a fost de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor partenere ai Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 a fost monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 au fost totalizate rezultatele şi anunţaţi învingătorii.

La Maraton au participat 7 biblioteci universitare, pe parcursul acestei zile au fost înregistrate 637 publicaţii. Pe locul I s-a plasat Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi care a înregistrat în RI ORA USARB (Open Recearch Archive of Alecu Russo Bălţi State University) 243 de publicaţii; locul II a fost ocupat de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” cu 126 de publicaţii înregistrate în RI Institutional Repository in Medical Sciences – Nicolae Testemitanu SUMPh, iar Bibliotecii Ştiinţifice ASEM ia revenit locul III pentru 72 de publicaţii înregistrate în RI IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge of Academy of Economic Studies of Moldova. Pe locul IV s-a plasat Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova care a înregistrat în RI IRAS SAUM (Institutional Repository in Agricultural Sciences) 70 de publicații, căreia i s-a oferit mențiune pentru cel mai mare număr de înregistrări în repozitoriu (1742 de publicații). În universitățile care nu au repozitoriu instituţional în această zi (26 octombrie) a fost organizată Ziua resurselor deschise pentru promovarea repozitoriilor instituţionale din Republica Moldova, precum şi revistelor din Republica Moldova înregistrate pe platforme deschise.

bordeanProgramele activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 cu genericul „OPEN IN ACTION” realizat în instituțiile de învățământ și de cercetare din Republica Moldova au inclus următoarele (menționăm doar cele mai importante):

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 
– au fost realizate prezentări „Diseminarea informației științifice în societatea modernă”; – Revista științifică „Economie și Sociologie” în acces deschis. Date bibliometrice și impactul vizibilității în mediul academic global;
– Lansarea Repozitoriului Științific IRSES-NIER.

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova
– „Ziua Repozitoriului Instituţional IREK – AESM”;
– „Ziua revistelor înregistrate în Acces Deschis” consacrată Revistei Economica care a fost înregistrată în Directory of Open Access Journals (DOAJ), Electronic Journals Library (EJL), Universal Impact Factor (UIF) și Open Academic Journals Index (OAJI);
– Ateliere pentru tineri cercetători „Cum înregistrăm articolele în IREK?”.

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova
– Campanie de promovare a resurselor deschise şi Revistei ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”, indexată pe diverse platforme și baze de date internaționale.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”
– Comunicări în cadrul Conferinței Științifice Anuale: „Отражение научно-исследовательского процесса в институциональных репозиториях: опыт Государственного Университета Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану și „Webometrics. Indicii webometrici. Ranking web of repositories”;
– Au fost organizate expoziții, demonstrată prezentarea PowerPoint „Open in Action” și promovate resursele informaționale de profil medical în Acces Deschis;
– Participarea la Conferința finală în cadrul Proiectului Tempus „Modern Information Services for Improvement Study Quality” cu prezentările WP2: Crearea repozitoriilor instituționale și Institutional repositories: international trends and standards;
– Atelierul: Ranking web of repositories: indicatori de evaluare și Campania „Deschis spre acţiune – Câte publicaţii ai oferit comunităţii ştiinţifice în acces deschis?”.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova
– Campania „Acționăm împreună pentru științe deschise, cunoștințe deschise, dezvoltare”;
– Organizarea concursului „Cel mai sugestiv obiect (produs) promoțional al Săptămânii Accesului Deschis”;
– Seminarul ştiinţific „Cadrul de acțiune în promovarea rezultatelor de cercetare în contextul paradigmei actuale a ştiințelor deschise”, organizat în colaborare cu Departamentul Știință și Inovare al UASM;
– Prezentări: „Ştiinţe deschise – o nouă abordare a procesului ştiinţific şi a gestionării datelor de cercetare (tendinţe şi acţiuni europene)”; „OpenAIRE şi Zenodo: iniţiative ale Comisiei Europene pentru o infrastructură electronică de valorificare a cercetării prin acces deschis”; „Contribuţiile didactice şi ştiinţifice ale profesorilor şi cercetătorilor UASM în repozitoriul instituţional: aspecte conceptuale şi practice”;
– Colocviul doctoranzilor şi masteranzilor „Explorați și evaluați resursele electronice deschise în sprijinul diseminării, partajării și reutilizării cunoștințelor din domeniul ştiinţelor agricole” (AgEcon SEARCH, AGRIS, NALDR, EFSA, EconBiz, Organic Eprints, ISTA Online, ELDIS, SCIELO, EuBookShop, DOAB etc.);
– Seminarul „Eficientizarea comunicării ştiinţifice prin circulația ideilor și informațiilor de cercetare în acces deschis” organizat în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a RM și Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare;
– Vizionarea filmelor de promovare a accesului deschis „Open Access Explained!” și „OpenAIRE in 100 seconds”.

 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
– În cadrul cursului Bazele Culturii informaţiei studenţii au fost informaţi despre beneficiile accesului deschis; despre site-ul și blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive), Cataloagele internaţionale: Open Library, Calameo, Issuu, Scribd; despre Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Access, DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository ș.a.;
– Seminarul informativ cu studenţii anului 4 de la Facultatea de Litere a pus în discuție mișcarea OA și transformarea modului de cercetare ştiinţifică, au fost prezentate informații privind reviste în acces deschis, resursele electronice pentru ştiinţă şi cercetare, experienţele europene din Proiectele: Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality (2013-2016); ERASMUS+ Project Higher Education Capacity Building in Moldova – Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus; Modernization of academic library services in Moldova, SIU Eurasia;
– Prezentarea „Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi” care a abordat valoarea produsului ştiinţific al cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari bălţeni măsurat cu ajutorul Google Scholar şi softului Publish or Perish;
– Expoziții tematice ,,Din Colecţia Journal Donation Project”; „Utilizarea resurselor ştiinţifice OA potrivit criteriului triplu al eficienţei – economică, socială, ecologică”;
– Seminarul informativ cu participarea cadrelor didactice, studenţilor anului 2, 3, 4 de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului s-a bazat pe o serie de activităţi informative organizate într-o anumită consecutivitate în scopul atragerii mediului academic pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova;
– Seminarul „Protejarea Dreptului de Autor şi a drepturilor conexe în mediul digital în Republica Moldova”. Reprezentanţii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) au pus în evidenţă aspectele specifice ţării noastre cu privire la proprietatea dreptului de autor, s-au referit la subiectele „Creaţia intelectuală – limitele drepturilor şi modul de valorificare” și „Dreptul de autor în mediul digital”;
– Echipa de lucru constituită din bibliotecari au completat și expediat formularul de înregistrare în DOAJ a revistei Artă şi Educaţie Artistică: revistă de cultură, știinţă și practică educaţională.

Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
– Campania de promovare „Accesul Deschis în acțiune” a inclus diverse activități publice: „Beneficiile accesului deschis pentru studiu și cercetare”: dialog cu utilizatorii;
– Lecție informativă „Utilizarea surselor educaționale cu acces deschis” (pentru studenții anului I, specialitatea Electromecanica, facultatea EIE);
– „Criterii de selectare a revistelor ştiinţifice adecvate pentru cercetare”: dialog cu profesorii, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi;
– Lecție instructivă „Oportunitățile Accesului Deschis pentru cunoaștere” pentru studenții Facultății Urbanism și Arhitectură.

Biblioteca Ştiinţifică a Universității Pedagogice de Stat “I. Creangă”
– Campania „Deschiși pentru acțiune” a inclus următoarele activități publice: „Resurse REM în sprijinul procesului educaţional”: prezentări;
– workshop-uri „Repositories Week – compleatrea RI cu lucrările cadrelor didactice” și „E-biblioteca – un suport pentru munca individuală a studentului”;
– dezbatere studențească „Accesul Deschis în viziunea utilizatorilor: Accesul Deschis pentru mine înseamnă ……”;
– lecții publice „Acces la cunoştinţe prin acces la informaţie”, „Любимый город Кишинев: от Пушкина до наших дней”, „Impactul Accesului Deschis în comunitatea universitară”.

ulimDepartamentul Informaţional Biblioteconomic a Universității Libere Internaţionale din Moldova
– În parteneriat cu structurile de cercetare ale ULIM au realizat diverse activități în cadrul Săptămânii Accesului Deschis: expoziţie „Accesul Deschis (OA) – conectarea la impulsul global în domeniul ştiinţific”;
– Workshop: „Instrumentul Bibliometric Național o platformă perfectă pentru revistele științifice”;
– Prezentări publice „Prezenţe ale cercetătorilor ULIM în Repozitoriul Instituțional ULIM” și desemnarea celui mai activ autor ULIM; „e-Platforma Cercetătorului ULIM, conţinut, utilitate”;
– Diseminarea prin serviciul DSI a tutorialelor privind publicarea în IR;
– Integrarea subiectului „Accesul Deschis – deschiși pentru acțiune” în cadrul cursului „Competenţe de cultura informaţiei şi comunicării”, ciclul Licenţă, anul întâi;
– Prezentarea „Instrumentul Bibliometric Național în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, managerilor şi a colegiilor de redacție” a fost realizată de d Igor COJOCARU, directorul IDSI.

Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
– a organizat prezentări publicului studențesc în cadrul Zilei resurselor deschise în care au fost promovate repozitoriile instituţionale din Republica Moldova şi revistele științifice înregistrate în DOAJ.

Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică
– În cadrul inaugurării Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a fot realizată o prezentare publică pentru comunitatea academică privind oportunitățile implementării Accesului Deschis la informație științifică;
– Biblioteca a aderat la Maratonul ,,Ziua resurselor deschise”, promovând repozitoriile instituționale și revistele științifice expuse în acces deschis;
– Seminarul ,,Științele administrative în acces deschis” la care au participat masteranzii APP;
– În cadrul Mesei Rotunde ,,Acces Deschis şi Resurse Deschise. Promovarea Accesului Deschis prin repozitorii instituţionale” Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf. univ. a avut o prezentare privind Promovarea Accesului Deschis și a repozitoriilor instituționale din Republica Moldova, iar dr. Igor COJOCARU, directorul IDSI a abordat problema Instrumentului Bibliometric Național în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, managerilor şi a colegiilor de redacție.

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
– a organizat informarea utilizatorilor despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis și prelegeri privind politicile și strategiile Accesului Deschis în cadrul disciplinei Cultura Informației pentru studenții AMTAP;
– Biblioteca AMTAP a luat parte la ,,Ziua resurselor deschise”, promovând repozitoriile instituționale și revistele științifice din Republica Moldova.

Biblioteca Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
– a participat la “Ziua resurselor deschise”, organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016. În cadrul evenimentului au fost prezentate experiențele implementării Accesului Deschis în Republica Moldova și promovate publicațiile instituționale Revista Relaţii Internaţionale. Plus și Anuarul Ştiinţific IRIM.

Biblioteca Științifică a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova
– a organizat pentru utilizatorii săi sesiuni de accesare a repozitoriilor instituționale din Republica Moldova și revistele științifice înregistrate pe platforme deschise.

Biblioteca Universități de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
– cu prilejul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a avut un program amplu de activități cu scop de informare și promovare a Accesului Deschis la informație destinat comunității științifice. În cadrul activităților studenții și cadrele didactice au fost instruiți să utilizeze materiale informative cu scopul punerii în aplicare a accesului global și deschis la cunoștințe;
– Au fost realizate prezentări despre bazele de date abonate, Instrumentul Bibliometric Național (IBN) și publicațiile instituționale Analele Științifice și Buletinul științific: Seria Științe Sociale, Seria Științe Economice, Seria Științe Umanistice.

Biblioteca Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
– Realizând obiectivele Politicii Accesului Deschis, adoptate în cadrul şedinţei Senatului universităţii, a fost revizuită politica editorială. Aceasta s-a materializat în editarea online a revistei Ştiinţa Culturii Fizice;
– Au fost organizate diverse forme de promovare a informaţiilor cu tematica Accesului Deschis: discuții „Accesul Deschis – oportunitate pentru vizibilitate instituţională”, „Avantajul publicării în acces deschis”, „Ce este Accesul Deschis”, „Reviste din Republica Moldova cu Acces Deschis”, „Repozitorii instituţionale din Republica Moldova”;
– Masă rotundă „Publicaţii în Acces Deschis – oportunităţi, avantaje, responsabilităţi” cu studenţii ultimului an de studii în cadrul căreia s-au abordat subiecte despre necesitatea editării în Acces Deschis, au fost promovate repozitoriile instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova, a revistelor electronice autohtone, precum şi importanţa utilizării etice a publicaţiilor cu acces deschis;
– Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis a impulsionat factorii de decizie şi peroanele implicate în urgentarea lucrărilor pentru realizarea Repozitoriului instituţional.

Biblioteca Universității de Stat din Comrat
– a organizat câteva evenimente pentru comunitatea științifică și educațională din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Programul a inclus Seminarul regional sindical pentru tinerii profesioniști din Găgăuzia și activități de informare în grupurile studențești și la catedrele universitare. În cadrul acestor evenimente au fost promovate declarațiile internaționale privind Accesul Deschis la informație, repozitoriile instituționale ale universităților din Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” și revistele instituționale publicate online.

Biblioteca Universității de Stat din Taraclia
– a organizat un seminar cu tematica „Acces Deschis. Resurse deschise”. Scopul seminarului a fost de a informa comunitatea universitară cu privire la politicile și strategiile Accesului Deschis, resursele informaționale deschise, arhive electronice deschise din Republica Moldova, precum și revistele înregistrate în Directoriu Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ).

Biblioteca Științifică a Universității de Stat din Tiraspol
– în scopul promovării Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a organizat lansarea expozițiilor de publicații ale cadrelor științifico-didactice și a materialelor promoționale privind Accesul Deschis;
– au fost desfășurate discuții privind sprijinul internațional pentru Accesul Deschis;
– biblioteca a aderat la Ziua resurselor deschise organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, în care au fost prezentate și promovate Repozitoriile Instituționale din Republica Moldova și revistele înregistrate pe platforme deschise.

ulim2

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Accesului Deschis 2016 (2)

16x24oaweekposter2016

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

untitledBiblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova participă în perioada 24-30 octombrie la Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis – 2016 cu genericul „Deschiși pentru acțiune” (ediţia a IX-a), eveniment marcat de comunitatea ştiinţifică mondială. Republica Moldova a aderat la mişcarea Open Acces din anul 2009. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis – 2016 cu genericul “Deschişi pentru acţiune”, Ediţia a IX-a, 24 – 30 octombrie 2016. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR.

Universitatea de Stat din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea Pedagogică de Stat “I.Creangă”
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea Tehnică a Moldovei
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea de Stat din Comrat
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

A luat start „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2016

action_banner_-_bigger_textAstăzi în toată lumea se lansează „Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis”, ediţia 2016, 24-30 octombrie cu tema „Open in Action”. Felicitări pentru toţi cei care susţin această mişcare progresistă şi contribuie la promovarea Accesului Deschis în Republica Moldova!

Organizatorii Săptămânii Accesului Deschis au creat un portal de acțiune comună în care puteți indica ce tipuri de activități veți avea pe parcursul acestei săptămâni. Accesați acest link și bifați activitățile realizate de dumneavoastră.

Mai jos publicăm mesajul Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima.

Happy Open Access Week!

Calling all EIFL partner countries!

We want to hear from you and publicize your Open Access Week activities. Please send me photos from your events, news about them and other highlights and we shall share them on our website and social media channels.

Every year, libraries around the world advocate for change by taking part in International Open Access (OA) Week, a global event established by SPARC and partners in the student community in 2008, which is an opportunity to take action in making openness the default for research — to raise the visibility of scholarship, accelerate research, and turn breakthroughs into better lives.

Universities, colleges, research institutes, funding agencies, libraries, and think tanks have all used OA Week as a platform to host faculty votes on OA policies, to present on the social and economic benefits of OA, to commit new funds in support of OA publication, and more.

This year’s 9th International OA Week „Open in Action” is held from October 24th through the 30th; however, those celebrating the week are encouraged to schedule local events whenever is most suitable during the year.

International OA Week has always been about action, and this year’s theme encourages all stakeholders to take concrete steps to make their own work more openly available and encourage others to do the same. From posting pre-prints in a repository to supporting colleagues in making their work more accessible, this year’s OA Week will focus on moving from discussion to action in opening up our system for communicating research.

The „Open in Action” theme also highlights the researchers, librarians, students, and others who have made a commitment to working in the open and how that decision has benefited them – from researchers just starting their careers to those at the top of their field.

This year’s theme of “Open in Action” is all about taking concrete steps to open up research and scholarship and encouraging others to do the same.

To provide you with ideas for taking action and to measure the community’s collective efforts, we’ve created an action portal where you can indicate which steps you’ll take to support Open Access. During the week, we’ll follow up with you about the actions you’ve selected and count your commitment along with those from the rest of the community to demonstrate the momentum for Open Access.

Click this link to visit the action portal and select which actions you’ll take.

You can also help by spreading the word about the actions you can take to open up your work and to encourage others to do the same. Consider retweeting our message here or posting your own message about Open Access Week on social media with the hashtag #OAWeek. You can find more background on each of the actions listed on the portal through the Open Access Week website here.

Thank you for all of your efforts to support Open Access-during Open Access Week and year round. We look forward to being able to highlight your work and the collective impact of Open Access advocates from across the globe!

http://www.eifl.net

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016

Programele activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis
cu genericul „Open in Action”, 24-30 octombrie 2016 ale instituțiilor
din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

program-oa-2016-final_page_1

program-oa-2016-final_page_2

Academia de Studii Economice din Moldova

program-oa_asem_fb-2

Academia de Administrare Publică

aap

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”

open-in-action_page_1

open-in-action_page_2

open-in-action_page_3

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Acțiuni în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2016

openinactionbannerv2whitetoptitlePartenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova au planificat pentru Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (24-30 octombrie) Maratonul arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale, care va avea loc la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului este de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor din cadrul Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 va fi monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 vor fi totalizate rezultatele şi anunţaţi învingătorii.

În universitățile care nu au repozitoriu instituţional se va organiza în această zi (26 octombrie) Ziua resurselor deschise şi vor fi promovate repozitoriile instituţionale din RM şi revistele din RM înregistrate pe platforme deschise.

1

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016

i2qfclnSăptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016

Data evenimentului: 24 – 30 octombrie 2016

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) – un eveniment global, a ajuns la a noua ediţie. Tema declarată pentru acest an – „Open in Action”.

„Deschiși pentru acțiune” – tema din acest an îndeamnă toate părțile interesate să ia măsuri concrete pentru a face propria lor muncă mult mai disponibilă și deschisă și de a încuraja pe alții să facă același lucru. De la postarea publicaților într-un repozitoriu instituțional, vom trece la sprijinirea colegilor pentru a le face activitatea lor mai accesibilă și mai vizibilă. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis din acest an se va concentra pe trecerea de la discuție la acțiune viabilă pentru deschiderea sistemului de comunicare științifică.

Tema „Deschiși pentru acțiune”, va identifica, de asemenea, cercetători, bibliotecari, studenți și alte persoane care au luat angajamentul de a susține Accesul Deschis și vom afla care sunt beneficiile Accesului Deschis pentru cariera lor profesională.

„Deoarece Accesul Deschis devine un concept mult mai familiar, trebuie să ne concentrăm asupra pașilor mici și oricine poate întreprinde ceva pentru ca cercetarea deschisă să devină realitate”, a declarat Heather Joseph, director executiv al SPARC. Plecând de la tema acestui an vom încerca să promovăm acțiunile persoanelor, care au creat povești de succes în implementarea Accesului Deschis.

Săptămâna Accesului Deschis ne va conecta la impulsul global al împărtăşirii deschise a ideilor şi la acțiuni concrete de promovare la nivel local a unor schimbări de politici privind accesul la informație. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile vor acționa împreună pentru a obține impactul economic și social al Accesului Deschis.

Marcaţi data în calendar, începeţi planificarea evenimentelor OA şi, dacă sunteţi gata să realizaţi activităţi, va rugam sa ne contactaţi pentru a adera la Campania de promovare „Deschiși pentru acțiune”, care este organizată în cadrul parteneriatului între Programul EIFL-OA Moldova al Consorțiului REM şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Programul comun al activităţilor va fi transmis Managerului Programului EIFL-OA Iryna Kucima pentru diseminare pe plan global şi va fi va fi prezentat pe pagina oficială Web a Săptămânii Accesului Deschis: http://www.openaccessweek.org.

Vă rugăm, să nu uitaţi să postaţi pe Pagina Web instituțională bannerul Săptămânii Accesului Deschis și, de asemenea, informații, fotografii și video de la evenimentele organizate.

Programul EIFL-OA Moldova

Publicat în Educaţie şi cultură | Lasă un comentariu