Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie: sinteza activităților în Republica Moldova

oa-16Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 (Open Access Week) – un eveniment global, a noua ediţie s-a desfășurat între 24 – 30 octombrie 2016. „Deschiși pentru acțiune” – tema din acest an a îndemnat toate părțile interesate să ia măsuri concrete pentru a face propria lor muncă mult mai disponibilă și deschisă și de a încuraja pe alții să facă același lucru. Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis din acest an s-a axat pe trecerea de la discuție la acțiune viabilă pentru deschiderea sistemului de comunicare științifică. Săptămâna Accesului Deschis a conectat instituțiile educaționale și științifice din Republica Moldova la impulsul global al împărtăşirii ideilor şi acțiunilor concrete de promovare la nivel local a unor schimbări de politici privind accesul la informație. Universităţile, colegiile, institutele de cercetare, bibliotecile au acționat împreună pentru a obține impactul economic și social al Accesului Deschis.

Partenerii Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Republica Moldova au organizat în cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2016 MARATONUL NAŢIONAL AL ARHIVĂRII PUBLICAŢIILOR ÎN REPOZITORIILE INSTITUŢIONALE, care a avut loc la 26 octombrie, între orele 9.00-16.00. Scopul Maratonului a fost de a arhiva în această zi în repozitoriile instituţiilor partenere ai Proiectului cât mai multe publicaţii. Înainte de ora 9.00 a fost monitorizat nr. de publicaţii existente în RI din fiecare instituţie, iar după ora 16.00 au fost totalizate rezultatele şi anunţaţi învingătorii.

La Maraton au participat 7 biblioteci universitare, pe parcursul acestei zile au fost înregistrate 637 publicaţii. Pe locul I s-a plasat Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi care a înregistrat în RI ORA USARB (Open Recearch Archive of Alecu Russo Bălţi State University) 243 de publicaţii; locul II a fost ocupat de Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” cu 126 de publicaţii înregistrate în RI Institutional Repository in Medical Sciences – Nicolae Testemitanu SUMPh, iar Bibliotecii Ştiinţifice ASEM ia revenit locul III pentru 72 de publicaţii înregistrate în RI IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge of Academy of Economic Studies of Moldova. Pe locul IV s-a plasat Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova care a înregistrat în RI IRAS SAUM (Institutional Repository in Agricultural Sciences) 70 de publicații, căreia i s-a oferit mențiune pentru cel mai mare număr de înregistrări în repozitoriu (1742 de publicații). În universitățile care nu au repozitoriu instituţional în această zi (26 octombrie) a fost organizată Ziua resurselor deschise pentru promovarea repozitoriilor instituţionale din Republica Moldova, precum şi revistelor din Republica Moldova înregistrate pe platforme deschise.

bordeanProgramele activităţilor prilejuite de Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016 cu genericul „OPEN IN ACTION” realizat în instituțiile de învățământ și de cercetare din Republica Moldova au inclus următoarele (menționăm doar cele mai importante):

Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică 
– au fost realizate prezentări „Diseminarea informației științifice în societatea modernă”; – Revista științifică „Economie și Sociologie” în acces deschis. Date bibliometrice și impactul vizibilității în mediul academic global;
– Lansarea Repozitoriului Științific IRSES-NIER.

Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice din Moldova
– „Ziua Repozitoriului Instituţional IREK – AESM”;
– „Ziua revistelor înregistrate în Acces Deschis” consacrată Revistei Economica care a fost înregistrată în Directory of Open Access Journals (DOAJ), Electronic Journals Library (EJL), Universal Impact Factor (UIF) și Open Academic Journals Index (OAJI);
– Ateliere pentru tineri cercetători „Cum înregistrăm articolele în IREK?”.

Biblioteca Centrală a Universității de Stat din Moldova
– Campanie de promovare a resurselor deschise şi Revistei ştiinţifice a Universităţii de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae”, indexată pe diverse platforme și baze de date internaționale.

Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”
– Comunicări în cadrul Conferinței Științifice Anuale: „Отражение научно-исследовательского процесса в институциональных репозиториях: опыт Государственного Университета Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану și „Webometrics. Indicii webometrici. Ranking web of repositories”;
– Au fost organizate expoziții, demonstrată prezentarea PowerPoint „Open in Action” și promovate resursele informaționale de profil medical în Acces Deschis;
– Participarea la Conferința finală în cadrul Proiectului Tempus „Modern Information Services for Improvement Study Quality” cu prezentările WP2: Crearea repozitoriilor instituționale și Institutional repositories: international trends and standards;
– Atelierul: Ranking web of repositories: indicatori de evaluare și Campania „Deschis spre acţiune – Câte publicaţii ai oferit comunităţii ştiinţifice în acces deschis?”.

Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova
– Campania „Acționăm împreună pentru științe deschise, cunoștințe deschise, dezvoltare”;
– Organizarea concursului „Cel mai sugestiv obiect (produs) promoțional al Săptămânii Accesului Deschis”;
– Seminarul ştiinţific „Cadrul de acțiune în promovarea rezultatelor de cercetare în contextul paradigmei actuale a ştiințelor deschise”, organizat în colaborare cu Departamentul Știință și Inovare al UASM;
– Prezentări: „Ştiinţe deschise – o nouă abordare a procesului ştiinţific şi a gestionării datelor de cercetare (tendinţe şi acţiuni europene)”; „OpenAIRE şi Zenodo: iniţiative ale Comisiei Europene pentru o infrastructură electronică de valorificare a cercetării prin acces deschis”; „Contribuţiile didactice şi ştiinţifice ale profesorilor şi cercetătorilor UASM în repozitoriul instituţional: aspecte conceptuale şi practice”;
– Colocviul doctoranzilor şi masteranzilor „Explorați și evaluați resursele electronice deschise în sprijinul diseminării, partajării și reutilizării cunoștințelor din domeniul ştiinţelor agricole” (AgEcon SEARCH, AGRIS, NALDR, EFSA, EconBiz, Organic Eprints, ISTA Online, ELDIS, SCIELO, EuBookShop, DOAB etc.);
– Seminarul „Eficientizarea comunicării ştiinţifice prin circulația ideilor și informațiilor de cercetare în acces deschis” organizat în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a RM și Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare;
– Vizionarea filmelor de promovare a accesului deschis „Open Access Explained!” și „OpenAIRE in 100 seconds”.

 Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
– În cadrul cursului Bazele Culturii informaţiei studenţii au fost informaţi despre beneficiile accesului deschis; despre site-ul și blogul BŞ USARB, Repozitoriul instituțional ORA (Open Research Archive), Cataloagele internaţionale: Open Library, Calameo, Issuu, Scribd; despre Managementul datelor de cercetare: OpenAIRE, Open Access, DOAJ, OAJI, DOAB, blogul OA, IBN, Zenodo repository ș.a.;
– Seminarul informativ cu studenţii anului 4 de la Facultatea de Litere a pus în discuție mișcarea OA și transformarea modului de cercetare ştiinţifică, au fost prezentate informații privind reviste în acces deschis, resursele electronice pentru ştiinţă şi cercetare, experienţele europene din Proiectele: Tempus MISISQ – Modern Information Services for Improvement Study Quality (2013-2016); ERASMUS+ Project Higher Education Capacity Building in Moldova – Library Network Support Services: modernizing libraries in Armenia, Moldova and Belarus; Modernization of academic library services in Moldova, SIU Eurasia;
– Prezentarea „Vedere scientometrică a cercetătorilor universitari din Bălţi” care a abordat valoarea produsului ştiinţific al cadrelor didactice şi bibliotecarilor universitari bălţeni măsurat cu ajutorul Google Scholar şi softului Publish or Perish;
– Expoziții tematice ,,Din Colecţia Journal Donation Project”; „Utilizarea resurselor ştiinţifice OA potrivit criteriului triplu al eficienţei – economică, socială, ecologică”;
– Seminarul informativ cu participarea cadrelor didactice, studenţilor anului 2, 3, 4 de la Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice și ale Mediului s-a bazat pe o serie de activităţi informative organizate într-o anumită consecutivitate în scopul atragerii mediului academic pentru susţinerea mişcării OA în Republica Moldova;
– Seminarul „Protejarea Dreptului de Autor şi a drepturilor conexe în mediul digital în Republica Moldova”. Reprezentanţii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) au pus în evidenţă aspectele specifice ţării noastre cu privire la proprietatea dreptului de autor, s-au referit la subiectele „Creaţia intelectuală – limitele drepturilor şi modul de valorificare” și „Dreptul de autor în mediul digital”;
– Echipa de lucru constituită din bibliotecari au completat și expediat formularul de înregistrare în DOAJ a revistei Artă şi Educaţie Artistică: revistă de cultură, știinţă și practică educaţională.

Biblioteca Tehnico–Ştiinţifică a Universităţii Tehnice a Moldovei
– Campania de promovare „Accesul Deschis în acțiune” a inclus diverse activități publice: „Beneficiile accesului deschis pentru studiu și cercetare”: dialog cu utilizatorii;
– Lecție informativă „Utilizarea surselor educaționale cu acces deschis” (pentru studenții anului I, specialitatea Electromecanica, facultatea EIE);
– „Criterii de selectare a revistelor ştiinţifice adecvate pentru cercetare”: dialog cu profesorii, Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi;
– Lecție instructivă „Oportunitățile Accesului Deschis pentru cunoaștere” pentru studenții Facultății Urbanism și Arhitectură.

Biblioteca Ştiinţifică a Universității Pedagogice de Stat “I. Creangă”
– Campania „Deschiși pentru acțiune” a inclus următoarele activități publice: „Resurse REM în sprijinul procesului educaţional”: prezentări;
– workshop-uri „Repositories Week – compleatrea RI cu lucrările cadrelor didactice” și „E-biblioteca – un suport pentru munca individuală a studentului”;
– dezbatere studențească „Accesul Deschis în viziunea utilizatorilor: Accesul Deschis pentru mine înseamnă ……”;
– lecții publice „Acces la cunoştinţe prin acces la informaţie”, „Любимый город Кишинев: от Пушкина до наших дней”, „Impactul Accesului Deschis în comunitatea universitară”.

ulimDepartamentul Informaţional Biblioteconomic a Universității Libere Internaţionale din Moldova
– În parteneriat cu structurile de cercetare ale ULIM au realizat diverse activități în cadrul Săptămânii Accesului Deschis: expoziţie „Accesul Deschis (OA) – conectarea la impulsul global în domeniul ştiinţific”;
– Workshop: „Instrumentul Bibliometric Național o platformă perfectă pentru revistele științifice”;
– Prezentări publice „Prezenţe ale cercetătorilor ULIM în Repozitoriul Instituțional ULIM” și desemnarea celui mai activ autor ULIM; „e-Platforma Cercetătorului ULIM, conţinut, utilitate”;
– Diseminarea prin serviciul DSI a tutorialelor privind publicarea în IR;
– Integrarea subiectului „Accesul Deschis – deschiși pentru acțiune” în cadrul cursului „Competenţe de cultura informaţiei şi comunicării”, ciclul Licenţă, anul întâi;
– Prezentarea „Instrumentul Bibliometric Național în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenților, managerilor şi a colegiilor de redacție” a fost realizată de d Igor COJOCARU, directorul IDSI.

Biblioteca Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne
– a organizat prezentări publicului studențesc în cadrul Zilei resurselor deschise în care au fost promovate repozitoriile instituţionale din Republica Moldova şi revistele științifice înregistrate în DOAJ.

Biblioteca Științifică a Academiei de Administrare Publică
– În cadrul inaugurării Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a fot realizată o prezentare publică pentru comunitatea academică privind oportunitățile implementării Accesului Deschis la informație științifică;
– Biblioteca a aderat la Maratonul ,,Ziua resurselor deschise”, promovând repozitoriile instituționale și revistele științifice expuse în acces deschis;
– Seminarul ,,Științele administrative în acces deschis” la care au participat masteranzii APP;
– În cadrul Mesei Rotunde ,,Acces Deschis şi Resurse Deschise. Promovarea Accesului Deschis prin repozitorii instituţionale” Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf. univ. a avut o prezentare privind Promovarea Accesului Deschis și a repozitoriilor instituționale din Republica Moldova, iar dr. Igor COJOCARU, directorul IDSI a abordat problema Instrumentului Bibliometric Național în suportul cercetătorilor, profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor, managerilor şi a colegiilor de redacție.

Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
– a organizat informarea utilizatorilor despre Săptămâna Internațională a Accesului Deschis și prelegeri privind politicile și strategiile Accesului Deschis în cadrul disciplinei Cultura Informației pentru studenții AMTAP;
– Biblioteca AMTAP a luat parte la ,,Ziua resurselor deschise”, promovând repozitoriile instituționale și revistele științifice din Republica Moldova.

Biblioteca Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
– a participat la “Ziua resurselor deschise”, organizată în cadrul evenimentului global Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2016. În cadrul evenimentului au fost prezentate experiențele implementării Accesului Deschis în Republica Moldova și promovate publicațiile instituționale Revista Relaţii Internaţionale. Plus și Anuarul Ştiinţific IRIM.

Biblioteca Științifică a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova
– a organizat pentru utilizatorii săi sesiuni de accesare a repozitoriilor instituționale din Republica Moldova și revistele științifice înregistrate pe platforme deschise.

Biblioteca Universități de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
– cu prilejul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a avut un program amplu de activități cu scop de informare și promovare a Accesului Deschis la informație destinat comunității științifice. În cadrul activităților studenții și cadrele didactice au fost instruiți să utilizeze materiale informative cu scopul punerii în aplicare a accesului global și deschis la cunoștințe;
– Au fost realizate prezentări despre bazele de date abonate, Instrumentul Bibliometric Național (IBN) și publicațiile instituționale Analele Științifice și Buletinul științific: Seria Științe Sociale, Seria Științe Economice, Seria Științe Umanistice.

Biblioteca Universității de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
– Realizând obiectivele Politicii Accesului Deschis, adoptate în cadrul şedinţei Senatului universităţii, a fost revizuită politica editorială. Aceasta s-a materializat în editarea online a revistei Ştiinţa Culturii Fizice;
– Au fost organizate diverse forme de promovare a informaţiilor cu tematica Accesului Deschis: discuții „Accesul Deschis – oportunitate pentru vizibilitate instituţională”, „Avantajul publicării în acces deschis”, „Ce este Accesul Deschis”, „Reviste din Republica Moldova cu Acces Deschis”, „Repozitorii instituţionale din Republica Moldova”;
– Masă rotundă „Publicaţii în Acces Deschis – oportunităţi, avantaje, responsabilităţi” cu studenţii ultimului an de studii în cadrul căreia s-au abordat subiecte despre necesitatea editării în Acces Deschis, au fost promovate repozitoriile instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova, a revistelor electronice autohtone, precum şi importanţa utilizării etice a publicaţiilor cu acces deschis;
– Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis a impulsionat factorii de decizie şi peroanele implicate în urgentarea lucrărilor pentru realizarea Repozitoriului instituţional.

Biblioteca Universității de Stat din Comrat
– a organizat câteva evenimente pentru comunitatea științifică și educațională din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. Programul a inclus Seminarul regional sindical pentru tinerii profesioniști din Găgăuzia și activități de informare în grupurile studențești și la catedrele universitare. În cadrul acestor evenimente au fost promovate declarațiile internaționale privind Accesul Deschis la informație, repozitoriile instituționale ale universităților din Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” și revistele instituționale publicate online.

Biblioteca Universității de Stat din Taraclia
– a organizat un seminar cu tematica „Acces Deschis. Resurse deschise”. Scopul seminarului a fost de a informa comunitatea universitară cu privire la politicile și strategiile Accesului Deschis, resursele informaționale deschise, arhive electronice deschise din Republica Moldova, precum și revistele înregistrate în Directoriu Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ).

Biblioteca Științifică a Universității de Stat din Tiraspol
– în scopul promovării Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis a organizat lansarea expozițiilor de publicații ale cadrelor științifico-didactice și a materialelor promoționale privind Accesul Deschis;
– au fost desfășurate discuții privind sprijinul internațional pentru Accesul Deschis;
– biblioteca a aderat la Ziua resurselor deschise organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, în care au fost prezentate și promovate Repozitoriile Instituționale din Republica Moldova și revistele înregistrate pe platforme deschise.

ulim2

Reclame
Acest articol a fost publicat în Educaţie şi cultură. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s